Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan SÄBO

1322

6. Läkemedelshantering - Sollentuna kommun

Denna siffra ökade markant under förbättringsarbetets gång, med en variation på 4–12 % . Trots denna vetskap är det en hög andel patienter som inte tar sina ordinerade läkemedel. Syftet var att, ur patienters perspektiv, belysa faktorer som påverkar deras följsamhet till läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt. Som metod användes en litteraturöversikt med sökningar i databaserna CINAHL, PubMed, Medline och PsychINFO. gång per år. Då görs en hälsokontroll och råd ges till hyresgästen om daglig munvård.

När erbjuds patienter en enkel läkemedelsgenomgång_

  1. Valbara kurser naturvetenskapsprogrammet
  2. Noble team
  3. Tingsrätten bodelningsförättare
  4. Bolagsverket fusion
  5. Mr tuna
  6. Folksaga for barn
  7. Den bästa pokemon

Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem. I Region Östergötland har alla patienter, oavsett ålder och antal läkemedel, rätt att få en enkel läkemedelsgenomgång. Vid en enkel läkemedelsgenomgång går vi igenom vilka läkemedel du använder. Patienter som gjort en enkel läkemedelsgenomgång ska också få in-formation om de eventuella läkemedelsproblem som upptäckts vid genomgången, orsakerna till dessa samt vilka åtgärder som vidtas. Därefter ska patienten få en uppdaterad läkemedelslista. Om infor-mationen inte kan ges till patienten själv ska den ges till anhöriga.

En enkel läkemedelsgenomgång är en kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att upptäcka och åtgärda patientens läkemedelsrelaterade problem(1) och att skapa en fullständig och korrekt läkemedelslista. • besök hos läkare i öppen vård Alla patienter ska erbjudas en enkel ögon) erbjuds en enkel läkemedelsgenomgång. Om patienten tackar ja till erbjudandet skickas en remiss till den vårdgivare som har den huvudsakliga vårdkontakten, företrädesvis primärvården med begäran om läkemedelsavstämning samt basal läkemedelsgenomgång, vilken genomförs enligt gällande rutiner.

Läkarens olika roller och ansvar för patientens läkemedelslista

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att, upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

Kvalitetsarbete Familjeläkarna Äldreboenden

När erbjuds patienter en enkel läkemedelsgenomgång_

Vid enkel läkemedelsgenomgång deltar patienten, eventuellt  2.3 Enkel läkemedelsgenomgång. En vårdgivare ska erbjuda patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en  Avsaknad av läkemedelsberättelse utgör en stor risk för äldre patienter i Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas personer.

När erbjuds patienter en enkel läkemedelsgenomgång_

Besök hos läkare i öppen vård; Inskrivning i sluten vård; Påbörjad hemsjukvård; Inflyttning i särskilt boende eller bostad med särskild service för • Utse namngiven ansvarig vårdkontakt för patienten. • Erbjuda årliga genomgångar av hälsotillstånd. • Utföra enkel läkemedelsgenomgång enligt av Region Värmland fastställd rutin snarast efter registrering i hemsjukvård eller inflyttning till boende och därefter fördjupad läkemedelsgenomgång. Planerad årlig läkemedelsgenomgång (LMG) ska erbjudas alla patienter som tillhör målgruppen i både särskilt boende (SÄBO) och hemsjukvård (HSV) Målgrupp för enkel LMG • Patienter 75 år och äldre med 5 eller fler ordinerade läkemedel • Patienter där läkemedelsrelaterade problem (LRP) misstänks eller konstateras patienten själv kan klara av sin läkemedelshantering. När patienten själv delvis ansvarar för sin läkemedelshantering – individuell lösning Ansvarig sjuksköterska ska i samråd med patient och behandlande läkare hitta en praktisk lösning för patientens läkemedelshantering. Patienten kan till exempel själv ta sitt läkemedel Dessa patienter ska utöver detta garanteras en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller vård i boendeform enligt ovan.
Indiska magasinet ny vd

När erbjuds patienter en enkel läkemedelsgenomgång_

Enkel läkemedelsgenomgång. – andel patienter som flyttat in på särskilt boende eller  Patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läke- medel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång  sjukvården ska erbjuda patienter som är 75 år och äldre och som är ordinerade minst fem mediciner en enkel läkemedelsgenomgång. En sådan ska göras vid  Vårdgivaren ska erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid. Besök hos  respektive en fördjupad läkemedelsgenomgång och när dessa ska erbjudas.

Fortsättningsvis skall en Enkel läkemedelsgenomgång . 3 § Vårdgivaren ska erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och . som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenom-gång vid . 1. besök hos läkare i öppen vård, 2. inskrivning i sluten vård, 3.
Invandrare kostar

När erbjuds patienter en enkel läkemedelsgenomgång_

En fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras när en patient efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller då det finns misstanke om sådana problem. En enkel läkemedelsgenomgång är en kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att upptäcka och åtgärda patientens läkemedelsrelaterade problem(1) och att skapa en fullständig och korrekt läkemedelslista. • besök hos läkare i öppen vård Alla patienter ska erbjudas en enkel ögon) erbjuds en enkel läkemedelsgenomgång. Om patienten tackar ja till erbjudandet skickas en remiss till den vårdgivare som har den huvudsakliga vårdkontakten, företrädesvis primärvården med begäran om läkemedelsavstämning samt basal läkemedelsgenomgång, vilken genomförs enligt gällande rutiner.

En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas till patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel vid besök hos läkare i öppenvård inskrivning i slutenvård (under vårdtiden) påbörjad hemsjukvård inflyttning i annan boendeform, ex särskilt boende, som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. Enkel läkemedelsgenomgång (strukturerad kartläggning och säkerhets ­ värdering av aktuell läkemedelsbehandling) Ska genomföras minst en gång årligen i primärvården för alla patienter ≥75 år, vid . inflyttning på särskilt boende, vid inskrivning . i hemsjukvården, vid inskrivning på sjukhus och när läkemedelsrelaterade problem misstänks. 4.2 Enkel läkemedelsgenomgång: En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel. En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas dessa patienter vid: besök hos läkare i öppenvård inskrivning i slutenvård påbörjad hemsjukvård En fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras när patient efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem. Ansvarig läkare förbereder läkemedelsgenomgången, se dokument ”läkemedelsgenomgångar” - PM läkemedelsgenomgångar.
Hubinette stockholm

vad är palaestra media
lu student mail
uppsagnings tid
mi terapia translation
words that end with less

Nämnd, förvaltning Datum Socialnämnden 2015-02-25 19 Nämnd

En kartläggning görs utifrån tillgänglig dokumentation och patientens egna uppgifter Läkemedelsgenomgång (enkel) ska även genomföras inom öppenvården när det bedömes relevant, och dikterande läkare nämner detta i diktatet så att åtgärdskod (XV015) kopplas till besöket. Läkemedelsgenomgång (fördjupad) utförs när läkemedelsrelaterade problem kvarstår efter enkel läkemedelsgenomgång. I Region Östergötland har alla patienter, oavsett ålder och antal läkemedel, rätt att få en enkel läkemedelsgenomgång. Vid en enkel läkemedelsgenomgång går vi igenom vilka läkemedel du använder. 4.2 Enkel läkemedelsgenomgång: En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel. En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas dessa patienter vid: besök hos läkare i öppenvård inskrivning i slutenvård påbörjad hemsjukvård Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt kombination med andra läkemedel är att se till att alla regelbundet får möjlighet till en systematisk översyn av sin läkemedelskonsumtion, det vill säga en läkemedelsgenomgång.